Vitajte v mojom novom e-shope!

 1. REKLAMNÉ PREDPISY
 2. I. Úvodné ustanovenia
 3.    1. Tento reklamačný poriadok vydáva Jana Němcová, so sídlom Žerotín 6, 78401 Žerotín, IČO: 14444909, e-mail: [email protected] (ďalej len "predávajúci").
 4.    2. Tento reklamačný poriadok obsahuje informácie o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia práva z vadného plnenia (ďalej len "reklamácia") v súvislosti s kúpnymi zmluvami uzatvorenými medzi zákazníkom a predávajúcim, spolu s informáciami o tom, kde možno reklamáciu uplatniť.
 5. II. Podmienky a spôsob uplatnenia nároku
 6.    1. Zákazník môže uplatniť reklamáciu v internetovom obchode travnice-nuse.cz.
 7.    2. Zákazník uplatňuje reklamáciu osobne alebo poštou na adrese Jana Němcová
  Žerotín 6, 78401 Žerotín, alebo e-mailom na [email protected]. Zákazník preukazuje nákup reklamovaného tovaru nákupným dokladom.
 8.    3. Je nevyhnutné, aby sa reklamácia uplatnila bez zbytočného odkladu, hneď po zistení závady. Akékoľvek omeškanie pri ďalšom používaní tovaru môže spôsobiť prehĺbenie vady, znehodnotenie tovaru a môže byť dôvodom na zamietnutie reklamácie.
 9.    4. Sťažnosť sa považuje za riadne podanú, ak jej podaniu nebránia všeobecné hygienické zásady. 5. Zákazník je povinný predložiť reklamovaný tovar čistý, zbavený všetkých nečistôt a hygienicky nezávadný. Predávajúci je oprávnený odmietnuť prijať na reklamáciu tovar, ktorý nespĺňa vyššie uvedené všeobecné hygienické zásady (najmä vyhlášku č. 91/1984 Zb. o opatreniach proti prenosným chorobám).
 10.    5. Predávajúci je povinný vydať zákazníkovi písomné potvrdenie o tom, kedy zákazník právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie zákazník požaduje; a ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.
 11.    6. Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas primeraný druhu výrobku alebo služby potrebný na odborné posúdenie vady. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na dlhšej lehote. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.
 12. III. Rozsah práv z chybného plnenia
 13.    1. Práva a povinnosti predávajúceho a zákazníka týkajúce sa záruky predávajúceho za akosť tovaru pri prevzatí a práv zákazníka z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 2161 a nasl. zákona č. 89/2012 Z. z. (ďalej len "Občiansky zákonník") a zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa (ďalej len "zákon o ochrane spotrebiteľa").
 14.    2. Predávajúci zodpovedá zákazníkovi za to, že tovar je pri prevzatí bez vád. Predávajúci zodpovedá Zákazníkovi najmä za to, že v čase prevzatia tovaru Zákazníkom:
 15.        a. tovar má vlastnosti dohodnuté medzi predávajúcim a zákazníkom, a ak k dohode nedošlo, vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré zákazník očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe nimi vykonanej reklamy,
 16.        b. tovar je vhodný na účel, ktorý predávajúci uvádza pre jeho použitie alebo na ktorý sa tovar tohto druhu zvyčajne používa,
 17.        c. tovar je v primeranom množstve, miere alebo hmotnosti a
 18.        d. tovar spĺňa požiadavky právnych predpisov.
 19.    3. Za vadu sa nepovažuje zmena tovaru (vlastností), ktorá vznikla v dôsledku opotrebovania, nesprávneho používania, nedostatočnej alebo nesprávnej údržby, prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený, poškodenia spôsobeného zákazníkom alebo treťou osobou alebo iného nevhodného zásahu.
 20.    4. Ak sa vada prejaví do šiestich mesiacov od prevzatia, tovar sa považuje za vadný pri prevzatí.
 21.    5. Ak tovar nemá vlastnosti uvedené v článku 3.2 vyššie, môže zákazník požadovať aj dodanie nového tovaru bez vád, ak to nie je vzhľadom na povahu vady neprimerané, ale ak sa vada týka len súčasti veci, môže zákazník požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom na povahu vady neprimerané, najmä ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má zákazník právo na bezplatné odstránenie vady.
 22.    6. Zákazník má právo na dodanie nového tovaru alebo výmenu súčiastky aj v prípade odstrániteľnej vady, ak vec nemožno riadne užívať pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V tomto prípade má zákazník tiež právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.
 23.    7. Ak zákazník neodstúpi od kúpnej zmluvy alebo neuplatní právo na dodanie nového tovaru bez vád, na výmenu jeho súčastí alebo na opravu tovaru, môže požadovať primeranú zľavu. Zákazník má právo na primeranú zľavu aj vtedy, ak mu predávajúci nemôže dodať nový tovar bez vád, vymeniť jeho súčasť alebo tovar opraviť, ako aj vtedy, ak predávajúci neodstráni vadu v primeranej lehote alebo ak by odstránenie vady spôsobilo zákazníkovi značné ťažkosti.
 24.    8. Zákazník nemá právo z vadného plnenia, ak pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má vady, alebo ak vady spôsobil sám.
 25.    9. Zákazník je oprávnený uplatniť právo na reklamáciu akejkoľvek vady, ktorá sa vyskytne na spotrebnom tovare v priebehu dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia tovaru (s výnimkou prípadov uvedených v bode 3.8 nižšie). To neplatí:
 26.        a. pri tovare predávanom za nižšiu cenu, vada, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá,
 27.        b. opotrebenie spôsobené bežným používaním tovaru alebo
 28.        c. ak si to vyžaduje povaha veci.
 29.    10. Ak je chybné plnenie podstatným porušením zmluvy, zákazník má právo na:
 30.        a. odstrániť vadu dodaním novej veci bez vady alebo dodaním chýbajúcej veci,
 31.        b. odstrániť vadu opravou veci,
 32.        c. primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo
 33.        d. odstúpiť od zmluvy.
 34.    11. Zákazník je povinný informovať predávajúceho o tom, aké právo si zvolil, pri oznámení vady alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Zákazník nemôže zmeniť vykonanú voľbu bez súhlasu Predávajúceho; to neplatí, ak Zákazník požiadal o odstránenie vady, ktorá sa ukáže ako neodstrániteľná. Ak predávajúci neodstráni vady v primeranej lehote alebo oznámi zákazníkovi, že vady neodstráni, môže zákazník namiesto odstránenia vady požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo môže odstúpiť od zmluvy. Ak zákazník svoje právo neuplatní včas, má práva podľa článkov 3.12 až 3.14.
 35.    12. Ak je chybné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, zákazník má právo na odstránenie chyby alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.
 36.    13. Pokiaľ zákazník neuplatní právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, môže predávajúci dodať to, čo chýba, alebo odstrániť právnu vadu. Ostatné vady môže predávajúci odstrániť podľa svojej voľby opravou tovaru alebo dodaním nového tovaru; táto voľba nesmie zákazníkovi spôsobiť neprimerané náklady.
 37.    14. Ak predávajúci neodstráni vadu tovaru včas alebo odmietne vadu odstrániť, môže zákazník požadovať zľavu z kúpnej ceny alebo môže odstúpiť od zmluvy. Zákazník nemôže zmeniť uskutočnený výber bez súhlasu predávajúceho.
 38. IV. Záverečné ustanovenia
 39.    1. Reklamačný poriadok bol vypracovaný v súlade s Občianskym zákonníkom a zákonom o ochrane spotrebiteľa.
 40.    2. Reklamácie sa vybavujú v súlade s týmto reklamačným poriadkom, Občianskym zákonníkom, zákonom o ochrane spotrebiteľa a ďalšími príslušnými právnymi predpismi.
 41.    3. Tento postup podávania sťažností nadobúda platnosť a účinnosť 20. mája 2020.
sk_SK