Vitajte v mojom novom e-shope!

Podmienky a pravidlá

Nákupný poriadok elektronického obchodu travnice-nuse.cz - platný od 1.1.2020

  1. Úvodné ustanovenia

1.1 Prevádzkovateľ elektronického obchodu - Jana Němcová vydáva v súlade s ustanovením §1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Z. z. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov tieto obchodné podmienky, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi:

Jana Němcová
so sídlom Žerotín 6, 78401 Žerotín , IČO: 14444909, [email protected] , (ďalej len "predávajúci") na strane jednej a kupujúci na strane druhej.

1.2 Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu s predávajúcim prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho umiestneného na internetovej stránke www.travnice-nuse.cz (ďalej len "eshop").

1.3. Ak je Kupujúci spotrebiteľom podľa § 419 zákona č. 89/2012 Z. z., vzťahy neupravené týmito Obchodnými podmienkami sa riadia zákonom č. 89/2012 Z. z. Ak Kupujúci koná pri objednávaní/kúpe tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania, vzťahy neupravené týmito Obchodnými podmienkami sa riadia zákonom č. 89/2012 Z. z., pričom ustanovenia § 2158 - 2174 sa nepoužijú.

1.4. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že si prečítal celé znenie týchto obchodných podmienok, že rozumie všetkým ich ustanoveniam a že s nimi v plnom rozsahu súhlasí.

1.5 Predávajúci je oprávnený kedykoľvek zmeniť znenie týchto obchodných podmienok. Pre Kupujúceho je záväzné znenie Obchodných podmienok aktuálne v čase uzatvorenia Kúpnej zmluvy.

  1. Uzavretie kúpnej zmluvy

2.1 Výberom tovaru z ponuky predávajúceho a jeho objednaním (vyplnením objednávkového formulára) kupujúci predkladá predávajúcemu návrh na uzavretie kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim je uzavretá okamihom prijatia tohto návrhu, t. j. potvrdením objednávky predávajúcim zaslaným na e-mailovú adresu kupujúceho. V prípade absencie takéhoto potvrdenia zo strany Predávajúceho sa Kúpna zmluva považuje za neuzavretú.

2.2 Objednávkový formulár obsahuje najmä označenie tovaru, cenu tovaru, spôsob a cenu dopravy tovaru a priestor na vyplnenie identifikačných údajov kupujúceho.

2.3 Identifikačnými údajmi kupujúceho sú najmä jeho meno a priezvisko alebo obchodné meno, bydlisko alebo sídlo, dátum narodenia alebo IČO, e-mailová adresa, kontaktné telefónne číslo alebo adresa na doručenie.

2.4 Cena všetkého tovaru ponúkaného v e-shope predávajúceho je uvedená vrátane DPH a všetkých poplatkov súvisiacich s predajom (okrem ceny poštovného a balného, ktorá je uvedená samostatne). Cena tovaru je platná po dobu jej zverejnenia na e-shope Predávajúceho.

2.5 Platnosť objednávky je podmienená vyplnením všetkých údajov v objednávkovom formulári vrátane súhlasu so znením týchto podmienok.

2.6. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzavrieť s kupujúcim kúpnu zmluvu na všetok tovar uvedený v e-shope predávajúceho, t.j. že vystavenie tovaru v e-shope predávajúceho nie je ponukou na uzavretie zmluvy v zmysle § 1732 Občianskeho zákonníka.

2.7 Všetky skutočnosti uvedené kupujúcim v poznámkach v objednávkovom formulári sú v prípade súhlasu predávajúceho s nimi súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy, v prípade jeho nesúhlasu sa má za to, že kúpna zmluva nebola uzavretá. Rovnako v prípade, že predávajúci nemôže splniť niektorú z požiadaviek kupujúceho vyjadrených v objednávke, zašle kupujúcemu nový návrh objednávky so žiadosťou o vyjadrenie kupujúceho. Kúpna zmluva sa v tomto okamihu uzavrie zaslaním tejto novej objednávky Kupujúcim Predávajúcemu a jej následným potvrdením Predávajúcim.

2.8 Predávajúci je oprávnený za okolností hodných osobitného zreteľa požiadať kupujúceho o telefonické alebo písomné potvrdenie objednávky pred potvrdením objednávky, a tým uzatvorením kúpnej zmluvy.

  1. Práva a povinnosti zmluvných strán

3.1 Po uzavretí kúpnej zmluvy je predávajúci povinný odovzdať kupujúcemu objednaný tovar a kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu dohodnutú cenu za tovar.

3.2 Kupujúci je povinný prevziať objednaný a dodaný tovar v súlade s kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami.

3.3 V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho potrebné dodať tovar inak, ako je dohodnuté v zmluve, predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu všetky náklady spojené s takýmto dodaním.

  1. Odstúpenie od zmluvy

4.1 V súlade s ustanoveniami § 1829 Občianskeho zákonníka. má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru.

4.2 Formulár vhodný na odstúpenie od zmluvy sa nachádza na webovej stránke predávajúceho. Kupujúci môže na odstúpenie od zmluvy použiť aj iné prostriedky, ale dôrazne sa odporúča použiť uvedený formulár.

4.3 Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, zašle alebo odovzdá predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, tovar, ktorý od neho prijal.

4.4 Ak Kupujúci odstúpi od Zmluvy, Predávajúci vráti Kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od Zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od Kupujúceho prijal na základe Zmluvy (s výnimkou dodatočných nákladov, ktoré vznikli v dôsledku Kupujúcim zvoleného spôsobu dodania, ktorý je odlišný od najlacnejšieho štandardného spôsobu dodania ponúkaného Predávajúcim).

4.5 Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci odovzdá tovar alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

4.6 Náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu znáša v plnej výške kupujúci.

4.7 Kupujúci zodpovedá Predávajúcemu za akékoľvek zníženie hodnoty Tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s Tovarom iným spôsobom, ako si vyžaduje jeho povaha a vlastnosti.

4.8 Kupujúci nemôže odstúpiť od zmlúv uvedených v § 1837 zákona č. 89/2012 Z. z.

4.9 Predávajúci je oprávnený až do prevzatia tovaru kupujúcim odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, že nastanú okolnosti, ktoré bránia predávajúcemu dodať objednaný tovar kupujúcemu.

  1. Platobné podmienky a prevod vlastníctva

5.1 Kupujúci nie je povinný zaplatiť predávajúcemu zálohu za objednaný tovar, okrem prípadov výslovne dohodnutých v objednávke.

5.2 Tovar bude kupujúcemu dodaný/odovzdaný až po zaplatení celej kúpnej ceny vrátane nákladov na doručenie. Kúpna cena je splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby na účet predávajúceho je kúpna cena splatná do 14 dní od uzavretia zmluvy.

5.3 K prevodu vlastníckeho práva k objednanému tovaru z predávajúceho na kupujúceho dochádza až úplným zaplatením kúpnej ceny vrátane nákladov na doručenie.

5.4 Kupujúci výslovne súhlasí s možnosťou zasielania daňového dokladu v elektronickej forme (namiesto písomného dokladu) na jeho e-mailovú adresu.

  1. Práva na chybné plnenie a záruka kvality

6.1 Práva a povinnosti zmluvných strán týkajúce sa práv z vadného plnenia upravuje zákon č. 89/2012 Z. z., konkrétne jeho ustanovenia § 2099 - § 2112

6.2 Ak je vadné plnenie podstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo na odstránenie vady dodaním novej veci bez vady alebo dodaním chýbajúcej veci, alebo na odstránenie vady opravou veci, alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo na odstúpenie od zmluvy.

6.3 Ak je chybné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo na odstránenie chyby alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

6.4 Zárukou za akosť sa predávajúci zaväzuje, že vec bude po určitú dobu spôsobilá na použitie na obvyklý účel alebo si zachová obvyklé vlastnosti.

6.5 Záručná doba začína plynúť od odovzdania veci kupujúcemu; ak bola vec odoslaná v súlade so zmluvou, začína plynúť od doručenia veci na miesto určenia.

  1. Ochrana osobných údajov

7.1.Všetky informácie, ktoré kupujúci poskytne pri spolupráci s predávajúcim, sú dôverné a ako s takými sa s nimi bude zaobchádzať. Pokiaľ Kupujúci neudelí Predávajúcemu písomný súhlas, Predávajúci nepoužije informácie Kupujúceho iným spôsobom ako na účely plnenia zmluvy, s výnimkou e-mailovej adresy, na ktorú je možné zasielať obchodné oznámenia, keďže to povoľuje zákon, pokiaľ to výslovne neodmietne. Tieto oznámenia sa môžu týkať len podobného alebo súvisiaceho tovaru a možno ich kedykoľvek odmietnuť jednoduchým spôsobom (zaslaním listu, e-mailu alebo kliknutím na odkaz v obchodnom oznámení). E-mailová adresa sa na tento účel uchováva 3 roky po uzavretí poslednej zmluvy medzi stranami.
7.2.Podrobnejšie informácie o ochrane údajov nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov TU .

  1. Záverečné opatrenia

8.1 Všetky vzťahy neupravené týmito Obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, ako aj ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi.

8.2 V prípade, že sa niektoré ustanovenie týchto Podmienok považuje za nezákonné alebo neplatné, platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení týchto Podmienok tým nie je dotknutá.

8.3 Všetky dohody medzi predávajúcim a kupujúcim obsiahnuté v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok, s ktorými sú v rozpore.

sk_SK