Dovolenka 26 - 31.7.2024. Všetko vaše objednávky budú spracované 1.8.2024. Ďakujeme.

sk_SK
Súbory cookie používame na prispôsobenie obsahu a reklám, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti. Informácie o vašom používaní našej stránky zdieľame aj s našimi partnermi v oblasti sociálnych médií, reklamy a analýzy. Zobraziť viac
Nastavenia súborov cookie
Súhlasím
Odmietnuť
Ochrana osobných údajov a zásady používania súborov cookie
Zásady ochrany osobných údajov a súborov cookie
Názov súboru cookie Aktívne

Zásady ochrany osobných údajov

I.

Základné ustanovenia

Prevádzkovateľom osobných údajov podľa čl. 4 ods. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len: "GDPR") je Jana Němcová IČO: 14444909 so sídlom Žerotín 6, 78401 Žerotín (ďalej len: "prevádzkovateľ").

Kontaktné údaje správcu sú

Adresa: Žerotín 6, 78401 Žerotín [email protected]

E-mail: [email protected]

Osobné údaje sú akékoľvek informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľná fyzická osoba je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viacero špecifických prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, mentálnej, ekonomickej, kultúrnej alebo sociálnej identity tejto fyzickej osoby.

Prevádzkovateľ nevymenoval úradníka pre ochranu údajov.

II.

Zdroje a kategórie spracúvaných osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli, alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe vybavenia vašej objednávky.

Prevádzkovateľ spracúva vaše identifikačné, kontaktné a údaje potrebné na plnenie zmluvy.

III.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

Zákonným dôvodom na spracovanie osobných údajov je

plnenie zmluvy medzi vami a prevádzkovateľom podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR,

oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR,

Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Z. z. o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služieb.

Účelom spracovania osobných údajov je

spracovanie vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a prevádzkovateľom; osobné údaje sú potrebné pri zadávaní objednávky,

1

3

ktoré sú nevyhnutné na úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), je poskytnutie osobných údajov nevyhnutnou požiadavkou na uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť ani ju zo strany správcu plniť,

zasielanie obchodných oznámení a vykonávanie ďalších marketingových činností.

Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle článku 22 GDPR. S takýmto spracovaním ste udelili svoj výslovný súhlas.

IV.

Obdobie uchovávania údajov

Prevádzkovateľ ukladá osobné údaje

po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a prevádzkovateľom a na uplatnenie nárokov vyplývajúcich z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).

na obdobie pred odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov na marketingové účely, ktoré nesmie presiahnuť .... rokov, ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu.

Po uplynutí doby uchovávania prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

V.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

Príjemcovia osobných údajov sú osoby

zapojení do dodávok tovaru/služieb/platieb podľa zmluvy,

zapojené do prevádzky služieb,

poskytovanie marketingových služieb.

Prevádzkovateľ nemá/nemá v úmysle preniesť osobné údaje do tretej krajiny (krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcami osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia poštových služieb / poskytovatelia cloudových služieb.

VI.

Vaše práva

Podľa podmienok GDPR máte

právo na prístup k vašim osobným údajom podľa článku 15 GDPR,

právo na opravu osobných údajov podľa článku 16 GDPR alebo na obmedzenie spracovania podľa článku 18 GDPR.

právo na vymazanie osobných údajov podľa článku 17 GDPR.

právo namietať proti spracovaniu podľa článku 21 GDPR a

právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR.

právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail prevádzkovateľa uvedený v článku III týchto podmienok.

Máte tiež právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak sa domnievate, že bolo porušené vaše právo na ochranu osobných údajov.

2

3

VII.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov.

Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia na zabezpečenie uchovávania údajov a uchovávania osobných údajov v papierovej forme, najmä ...

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

VIII.

Záverečné ustanovenia

Odoslaním objednávky z online objednávkového formulára potvrdzujete, že ste sa oboznámili s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v plnom rozsahu prijímate.

S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím políčka súhlasu v online formulári. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste sa oboznámili so zásadami ochrany osobných údajov a že ich v plnom rozsahu prijímate.

Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu zásad ochrany osobných údajov zverejní na svojej webovej stránke alebo vám zašle novú verziu zásad ochrany osobných údajov na e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytli.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť 25.5.2020.

Uloženie nastavení
Nastavenia súborov cookie